Sheriff's deputy blasts rattlesnake

October 29, 2010 05:39 PM