Khalil Singleton
Khalil Singleton Staff photo
Khalil Singleton Staff photo

As trial collapses, details of Singleton's murder revealed

April 26, 2014 06:53 PM