Movies: Glass Rabbit (Garasu-no usagi)
Glass Rabbit (Garasu-no usagi)
Animation
 
Rated No Rating .
 
Cast: Rina Mogami, Keiko Takeshita, Tamaki Oka, Yasuyoshi Hara
Produced by: Sozaburo Katsura
Directed by: Setsuko Shibuichi
Written by: Mitsuyo Suenaga
Running time: 1hr 26min
Opens:
Theaters for Today
Pick a day
There are no showings
on this day.